1910. 30  11:23
To Alchi Turner 1909:
>>>
- http://www.youtube.com/watch?v=AsskkPgzyQ4